Hjälpmedelsguiden

1212 Bilanpassning

Möjligheten till bilanpassning finns om brukare har behov att sköta dagliga ärenden med hjälp av bil och andra förflyttningshjälpmedel har uteslutits för att uppfylla behovet.

Ersättning för bilanpassning kan sökas av:
- Personer mellan 50- 65 år som ej har arbetsmarknadsanknytning.
- Personer över 65 år.
Övriga hänvisas till försäkringskassan.
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan söka bidrag via försäkringskassan.

Ersättning kan beviljas upp till 30 000 kronor (exkl. moms) för anpassning av bil.

Anpassningen avser manöverorgan, vridbara säten och personlyftar till bil. Bilmonterade lyftplattformar och hjälpmedel för att lasta rullstol i eller på bil förskrives då brukaren själv lastar i och ur bil. För att underlätta för anhöriga som lastar i och ur bil förskrives ramper. Specialbälten till barn kan ej förskrivas utan bidrag kan sökas från försäkringskassan.

Den funktionsnedsatte ska vara ägare till bilen och den ska registreras på henne/honom. Bilen ska vara möjlig att anpassa till den funktionsnedsattes särskilda behov. Den funktionsnedsatte ska själv kunna köra bilen. Passagerare inom samma personkrets som ovan med funktionsnedsättning, som stadigvarande reser i samma bil kan få ersättning för lyftanordning, fasta ramper och anpassning av stol.

När montering eller anpassning av bilbälte/bilstol utförs ska Vägverkets bestämmelser om bilars standardutrustning (och tillåtna förändringar av dem) följas liksom §38 i fordonskungörelsen om skyldighet att utföra registreringsbesiktning vid förändring av fordon. Kostnad för registreringsbesiktning betalas av Stockholms Läns Landsting.

De reglage, vridplattor och sitsar etc. som monteras in vid anpassningen ägs av Stockholms Läns Landsting och återlämnas då behovet har upphört eller om bilen avyttras. Landstinget återtar större anpassningar typ vridplattor och takboxar, inkl lyft. Enklare detaljer, typ handreglage och flyttning av fotgas återtas inte. Ramper, lyftar och rullstolslås övergår i brukarens ägo då de är kostsamma att demontera och svåra att återanvända.

I de fall brukaren delvis bekostat anpassningen ska en överenskommelse göras vid förskrivningstillfället som klargör vilka delar som skall återlämnas.

Stockholms Läns Landsting står för demontering av specialanpassningen för de delar som återtas av SLL samt montering av de borttagna originaldelarna. Det är därför viktigt att brukaren behåller borttagna originaldelar så att dessa kan återmonteras då bilen ska återställas. Stockholms Läns Landsting ersätter inte förkomna originaldelar.

Förnyad ersättning för samma anpassning kan sökas tidigast efter 7 år om inte särskilda skäl föreligger, se byte av hjälpmedel.

Hjälpmedel                           Förskrivare                         Egenansvar                                  
Bilanpassning Arbetsterapeut eller sjukgymnast i samråd med läkare och hjälpmedelskonsulent Standardutrustning till bil som centrallås, vinterdäck, fönsterhissar, elektroniskt reglerade backspeglar, luftkonditionering, eluppvärmning, servostyrning, automatlåda, dragkrok, släpkärra och backvarnare.